Grupy wychowawcze w internacie


Kilka słów o nas (kliknij)


Grupa wychowawcza nr I - W skład grupy wychowawczej I wchodzi 11 chłopców funkcjonujących na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, w tym z Autyzmem. Uczęszczają do następujących oddziałów szkolnych:
• Szkoła Podstawowa – 3
• Branżowa Szkoła I stopnia – 6
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 2
Grupa jest aktywna, chętnie uczestniczy we wszelkich imprezach kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, konkursach. Wychowankowie sumiennie wykonują wszelkie powierzone im czynności i zadania. Więzi koleżeńskie oraz relacje interpersonalne w grupie są bardzo dobre. Chłopcy systematycznie uczęszczają do szkoły, wzajemnie sobie pomagają we wszelkich działaniach. Zachowują się kulturalnie i grzecznie. Chętnie rozmawiają o swoich trudnościach szkolnych i dążą do osiągania własnych celów. Ich stosunek do kolegów, koleżanek, nauczycieli i wychowawców jest pozytywny. Grupa jest zdyscyplinowana, chłopcy przestrzegają obowiązujących reguł i zasad Ośrodka. Ważnym zadaniem pracy w grupie jest wdrażanie wychowanków do pełnienia ról społecznych, odpowiedzialnej postawy społecznej, radzenia sobie ze stresem, wywiązywania się z obietnic, powierzonych zadań oraz samodzielnego rozwiązywania problemów i odpowiedzialnego zachowania się w trudnych sytuacjach, a także profilaktyka uzależnień i wdrażanie do zachowań prozdrowotnych. Realizując założenia programu wychowawczo-profilaktycznego wdraża się wychowankom zasady prawidłowego postępowania i zachowania w określonych sytuacjach oraz reagowania na różne zjawiska, zdarzenia, niebezpieczne sytuacje, zagrożenia. Zadaniem wychowawcy jest pomagać wychowankom w osiąganiu przez nich podstawowych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Istotne jest usprawnianie umiejętności intelektualnych, komunikowania się oraz poprawnego zachowania. W codziennej pracy wychowankom zapewnione są jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju psychicznego oraz fizycznego. Wszelkie podejmowane działania opiekuńczo-wychowawcze mają zmierzać do ukształtowania wizerunku wychowanka, który wykorzystując w pełni swoje możliwości, intelekt, emocje i umiejętności społeczne prawidłowo funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia. W realizacji codziennych zadań opiekuńczo-wychowawczych istotny jest dobór odpowiednich metod i form pracy, które wspomagają wszechstronny rozwój wychowanków, rozbudzają ich aktywność twórczą, zapewniają pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.
Najczęściej wykorzystuje się następujące metody i formy:
• oglądowe (oparte na obserwacji);
• podające (oparte na słowie – pogadanka, dyskusja, wykład, opis, opowiadanie, praca z książką);
• problemowe (gry dydaktyczne, inscenizacja);
• aktywizujące (drama, scenki, pokaz);
• praktyczne (oparte na działaniu);
• „Burza mózgów” – metoda twórczego myślenia;
• działania w zakresie zajęć tematycznych z profilaktyki;
• wycieczki edukacyjne i krajoznawcze;
• zajęcia techniczne, manualne;
• uroczystości grupowe, konkursy;
• działania w zakresie zajęć sportowych, czytelniczych;
• artystyczna i plastyczna twórczość wychowanków;
• korzystanie z mediów.

Grupa wychowawcza nr II - W skład grupy wychowawczej II wchodzi 11 dziewcząt funkcjonujących na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekki i umiarkowanym w przedziale wiekowym od 9 do 23 lat. Uczęszczają do następujących oddziałów szkolnych:
• Szkoła Podstawowa – 5
• Branżowa Szkoła I stopnia– 3
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy - 3
Grupa wychowawcza II jest grupą zróżnicowaną pod względem wieku, niepełnosprawności intelektualnej, różnorodności charakterów oraz wszelkich umiejętności ogólnych, wynikających z różnych dysfunkcji. Wychowanki poruszają się samodzielnie. Komunikują się za pomocą mowy w różnym stopniu rozwinięta i zrozumiałą. Starsze dziewczęta są samodzielne w czynnościach samoobsługowych, młodsze wymagają stałej kontroli oraz pomocy ze strony wychowawcy. Wszelkie powierzone im czynności wykonują na miarę swoich możliwości. Dziewczęta wykazują duże zaangażowanie w życie szkoły i grup wychowawczych. Grupa jest aktywna, chętnie uczestniczy w konkursach, wszelkich imprezach oraz uroczystościach okolicznościowych. Otwarta jest na kontakty z rówieśnikami. Wychowanki przestrzegają zasad i norm obowiązujących w grupie i szkole. Wyróżniają się dużą kulturą osobistą i wysoką frekwencja na zajęciach w grupie. Chętnie wykonują powierzone im zadania, troszczą się o ład i porządek w sypialniach mają poczucie poszanowania dobra wspólnego. Podczas zajęć wychowanki rozwijają indywidualne zainteresowania i zdolności oraz pogłębiają wiadomości zdobyte w szkole. Praca opiekuńczo – wychowawcza w grupie polega na przygotowaniu dzieci do uczestnictwa w życiu szeroko rozumianym, to jest – rodzinnym, społecznym, kulturalnym i zawodowym. W procesie wychowania ukazywane są pozytywne wzorce postępowania, przybliżane są pojęcia dobra i zła, uczciwości, rzetelności w przyszłym, dorosłym życiu. Dziewczęta uczestnicząc w zajęciach w grupie wychowawczej rozwijają swoje zainteresowania i zdolności/ muzyczne, artystyczne, plastyczne, sportowe itp./. W grupie panuje miła i przyjazna atmosfera.

Grupa wychowawcza nr III - grupa wychowawcza III liczy 6 chłopców w wieku od 8-20 lat. Są to chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym z oraz znacznym. Wychowankowie uczęszczają do następujących typów szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu.


Opis pracy grup wychowawczych:


Grupy wychowawcze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą pracują siedem dni w tygodniu w systemie całodobowym.

Dzienny rozkład zajęć grup wychowawczych:
6.00-7.00 pobudka, toaleta poranna
7.00-7.45 śniadanie
7.50-8.00 szkolny apel poranny
13.00-14.15 zajęcia świetlicowe
14.15-14.45 obiad
14.45-17.00 zajęcia sportowe, świetlicowe, tematyczne, czytelnicze
17.00-19.00 zajęcia dydaktyczne
19.00-19.45 kolacja
19.00-20.00 toaleta wieczorna
20.00-21.30 zajęcia świetlicowe
21.30-22.00 przygotowanie do ciszy nocnej


Wychowawcy grup wychowawczych starają się aby pobyt w Ośrodku był dla wychowanków czasem nie tylko nauki ale i wypoczynku, starają się stworzyć domową atmosferę organizując święta, imieniny, urodziny wychowanków, różne uroczystości takie jak: Ostatki, Dzień Chłopaka, Wigilia, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka Walentynki i inne oraz konkursy, zabawy, wycieczki, majówki.