Zespoły zadanioweZespół do Spraw Profilaktyki


Celem profilaktyki szkolnej jest ochrona ucznia przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych jako zachowania ryzykowne.


Zespół Wychowawczy


Celem zespołu wychowawczego jest zapewnienie odpowiedniego rozwoju wychowankom , diagnozowanie sytuacji życiowej dziecka , jak także rozwój zainteresowań oraz stworzenie bezpiecznego i przyjaznego otoczenia. Przygotowanie do dorosłego życia .


Zespół Diagnostyczny


Najważniejszym zadaniem członków zespołu diagnostycznego jest działalność edukacyjna oparta na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalanych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej o ceny poziomu jego funkcjonowania, zawierająca realne szczegółowe cele.


Zespół do spraw Promocji i Rekrutacji


Zespół do spraw Promocji i Rekrutacji jest jedną z wielu grup zadaniowych działających na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą. Celem jego działania jest kreowanie wizerunku Ośrodka w środowisku oraz upowszechnianie jego osiągnięć. W czasie comiesięcznych spotkań członkowie Zespołu planują szereg czynności z zakresu promocji, inicjują i koordynują nowe działania oraz monitorują procesy promocyjne. Do wewnątrzszkolnych działań promocyjnych należy między innymi zaplanowanie i realizacja prac związanych z organizacją Dnia Otwartych Drzwi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Natomiast w ramach pozaszkolnej promocji Zespół do spraw Promocji i Rekrutacji tworzy i dystrybuuje ulotki, foldery i broszury dotyczące edukacji w Ośrodku, przeprowadza gościnne prezentacje o SOSW w pobliskich szkołach i przedszkolach, uczestniczy w wydarzeniach lokalnych oraz publikuje informacje o Ośrodku w prasie i Internecie. Członkowie zespołu oferują również pomoc w przebyciu ścieżki rekrutacyjnej kandydatom chcącym podjąć edukację w szkole.


Zespół do spraw Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Uczniów


Celem zespołu jest planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Zespół Diagnostyczny do spraw zajęć
rewalidacyjno- wychowawczych


Zespół diagnostyczny do spraw zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zajmuje się prowadzeniem dokumentacji dotyczącej uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Do zadań zespołu należą takie działania jak: prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, dokonanie diagnozy z wykorzystaniem takich narzędzi jak Inwentarz P PAC Gunzburga lub Profil Osiągnięć Kielina, stworzenie Indywidualnych Programów Rewalidacyjno-Wychowawczych dla każdego uczestnika oraz poddawanie ewalucji Indywidualnych Programów Rewalidacyjno-Wychowawczych a także rozwiązywaniem aktualnie pojawiających się problemów..


Zespół do spraw monitorowania realizacji podstawy programowej