Zespoły zadanioweZespół Diagnostyczny


Najważniejszym zadaniem członków zespołu diagnostycznego jest działalność edukacyjna oparta na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalanych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej o ceny poziomu jego funkcjonowania, zawierająca realne szczegółowe cele.


Zespół do spraw Promocji i Rekrutacji


Zespół do spraw Promocji i Rekrutacji jest jedną z wielu grup zadaniowych działających na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą. Celem jego działania jest kreowanie wizerunku Ośrodka w środowisku oraz upowszechnianie jego osiągnięć. W czasie comiesięcznych spotkań członkowie Zespołu planują szereg czynności z zakresu promocji, inicjują i koordynują nowe działania oraz monitorują procesy promocyjne. Do wewnątrzszkolnych działań promocyjnych należy między innymi zaplanowanie i realizacja prac związanych z organizacją Dnia Otwartych Drzwi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Natomiast w ramach pozaszkolnej promocji Zespół do spraw Promocji i Rekrutacji tworzy i dystrybuuje ulotki, foldery i broszury dotyczące edukacji w Ośrodku, przeprowadza gościnne prezentacje o SOSW w pobliskich szkołach i przedszkolach, uczestniczy w wydarzeniach lokalnych oraz publikuje informacje o Ośrodku w prasie i Internecie. Członkowie zespołu oferują również pomoc w przebyciu ścieżki rekrutacyjnej kandydatom chcącym podjąć edukację w szkole.


Zespół do spraw Specjalnych Potrzeb Uczniów


Celem zespołu jest planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Zespół Diagnostyczny do spraw zajęć
rewalidacyjno- wychowawczych


Zespół diagnostyczny do spraw zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zajmuje się prowadzeniem dokumentacji dotyczącej uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Do zadań zespołu należą takie działania jak: prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, dokonanie diagnozy z wykorzystaniem takich narzędzi jak Inwentarz P PAC Gunzburga lub Profil Osiągnięć Kielina, stworzenie Indywidualnych Programów Rewalidacyjno-Wychowawczych dla każdego uczestnika oraz poddawanie ewalucji Indywidualnych Programów Rewalidacyjno-Wychowawczych a także rozwiązywaniem aktualnie pojawiających się problemów..


Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespół ds. aktualizacji Statutu