Grupy wychowawcze w internacie


Kilka słów o nas (kliknij)


Grupa wychowawcza nr I - W skład grupy wychowawczej I wchodzi 5 chłopców funkcjonujących na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Uczęszczają do następujących oddziałów szkolnych:
• Szkoła Podstawowa – 4
• Branżowa Szkoła I stopnia – 1
Grupa jest aktywna, chętnie uczestniczy we wszelkich imprezach kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, konkursach. Wychowankowie sumiennie wykonują wszelkie powierzone im czynności i zadania. Więzi koleżeńskie oraz relacje interpersonalne w grupie są bardzo dobre. Chłopcy systematycznie uczęszczają do szkoły, wzajemnie sobie pomagają we wszelkich działaniach. Zachowują się kulturalnie i grzecznie. Chętnie rozmawiają o swoich trudnościach szkolnych i dążą do osiągania własnych celów. Ich stosunek do kolegów, koleżanek, nauczycieli i wychowawców jest pozytywny. Grupa jest zdyscyplinowana, chłopcy przestrzegają obowiązujących reguł i zasad Ośrodka. Ważnym zadaniem pracy w grupie jest wdrażanie wychowanków do pełnienia ról społecznych, odpowiedzialnej postawy społecznej, radzenia sobie ze stresem, wywiązywania się z obietnic, powierzonych zadań oraz samodzielnego rozwiązywania problemów i odpowiedzialnego zachowania się w trudnych sytuacjach, a także profilaktyka uzależnień i wdrażanie do zachowań prozdrowotnych. Realizując założenia programu wychowawczo-profilaktycznego wdraża się wychowankom zasady prawidłowego postępowania i zachowania w określonych sytuacjach oraz reagowania na różne zjawiska, zdarzenia, niebezpieczne sytuacje, zagrożenia. Zadaniem wychowawcy jest pomagać wychowankom w osiąganiu przez nich podstawowych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Istotne jest usprawnianie umiejętności intelektualnych, komunikowania się oraz poprawnego zachowania W codziennej pracy wychowankom zapewnione są jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju psychicznego oraz fizycznego. Wszelkie podejmowane działania opiekuńczo-wychowawcze mają zmierzać do ukształtowania wizerunku wychowanka, który wykorzystując w pełni swoje możliwości, intelekt, emocje i umiejętności społeczne prawidłowo funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia. W realizacji codziennych zadań opiekuńczo-wychowawczych istotny jest dobór odpowiednich metod i form pracy, które wspomagają wszechstronny rozwój wychowanków, rozbudzają ich aktywność twórczą, zapewniają pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.
Najczęściej wykorzystuje się następujące metody i formy:
• oglądowe (oparte na obserwacji);
• podające (oparte na słowie – pogadanka, dyskusja, wykład, opis, opowiadanie, praca z książką);
• problemowe (gry dydaktyczne, inscenizacja);
• aktywizujące (drama, scenki, pokaz);
• praktyczne (oparte na działaniu);
• „Burza mózgów” – metoda twórczego myślenia;
• działania w zakresie zajęć tematycznych z profilaktyki;
• wycieczki edukacyjne i krajoznawcze;
• zajęcia techniczne, manualne;
• uroczystości grupowe, konkursy;
• działania w zakresie zajęć sportowych, czytelniczych;
• artystyczna i plastyczna twórczość wychowanków;
• korzystanie z mediów.

Grupa wychowawcza nr II - W skład grupy wychowawczej II wchodzi 3 chłopców funkcjonujących na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym w przedziale wiekowym od 11 do 18 lat. Uczęszczają do następujących oddziałów szkolnych:
• Szkoła Podstawowa – 3
Grupa wychowawcza II jest grupą zróżnicowaną pod względem wieku, niepełnosprawności intelektualnej, różnorodności charakterów. Wychowankowie poruszają się samodzielnie. Komunikują się za pomocą mowy lub gestów (wdrożono w grupie komunikację alternatywną- Picture Communication Symbols PCS oraz znaki Makaton). Wszelkie powierzone im czynności wykonują na miarę swoich możliwości. Chłopcy wykazują duże zaangażowanie w życie szkoły i grup wychowawczych. Grupa jest aktywna, chętnie uczestniczy w konkursach, wszelkich imprezach oraz uroczystościach okolicznościowych. Wychowankowie przestrzegają zasad i norm obowiązujących w grupie i szkole. Wyróżniają się dużą kulturą osobistą i wysoką frekwencja na zajęciach w grupie. Chętnie wykonują powierzone im zadania, troszczą się o ład i porządek w sypialni, mają poczucie poszanowania dobra wspólnego. Podczas zajęć wychowankowie rozwijają indywidualne zainteresowania i zdolności oraz pogłębiają wiadomości zdobyte w szkole. Praca opiekuńczo – wychowawcza w grupie polega na przygotowaniu dzieci do uczestnictwa w życiu szeroko rozumianym, to jest – rodzinnym, społecznym, kulturalnym i zawodowym. W procesie wychowania ukazywane są pozytywne wzorce postępowania, przybliżane są pojęcia dobra i zła, uczciwości, rzetelności w przyszłym, dorosłym życiu. Chłopcy uczestnicząc w zajęciach w grupie wychowawczej rozwijają swoje zainteresowania i zdolności/ artystyczne, plastyczne, sportowe itp./. W grupie panuje miła i przyjazna atmosfera.

Grupa wychowawcza nr III - W skład grupy wychowawczej III wchodzi 4 chłopców funkcjonujących na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Uczęszczają do następujących oddziałów szkolnych:
• Szkoła Podstawowa – 2
• Branżowa Szkoła I stopnia – 1
• Liceum Ogólnokształcące – 1
Grupa wychowawcza III jest zróżnicowana pod względem wieku. Wychowankowie są sprawni ruchowo w stopniu dobrym. Komunikują się z otoczeniem za pomocą mowy w różnym stopniu rozwiniętej. Wszyscy są samodzielni w czynnościach samoobsługowych, jednakże wymagają stałej kontroli wychowawcy oraz szczególnej opieki. W grupie występuje różny poziom umiejętności i sprawności szkolnych. Wychowankowie wymagają indywidualnej pomocy podczas zajęć dydaktycznych oraz różnorodnych wzmocnień. Chłopcy są zdyscyplinowani, przestrzegają reguł i zasad panujących w grupach wychowawczych. Stosunek do kolegów, koleżanek, nauczycieli i wychowawców jest pozytywny. Wychowankowie są aktywni, życie w grupie wychowawczej jest urozmaicone, jest czas na naukę, pracę i wypoczynek. Wszyscy uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach o charakterze rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym i rozrywkowym. Dużą wagę przywiązuje się do rozwoju sprawności i tężyzny fizycznej. Wdrażając do aktywnego spędzania czasu wolnego propaguje się spacery, wycieczki. Chłopcy korzystają z boiska szkolnego, placu zabaw, na których organizowane są rozgrywki sportowe oraz zajęcia rekreacyjno – ruchowe na świeżym powietrzu. Czynny wypoczynek pozwala im na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz kształtuje i rozwija uzdolnienia, uczy współżycia w grupie. Ważnym zadaniem pracy w grupie jest wdrażanie wychowanków do pełnienia ról społecznych, odpowiedzialnej postawy społecznej, wywiązywania się z obietnic, powierzonych zadań oraz odpowiedzialnego zachowania się w sytuacjach trudnych.

Grupa wychowawcza nr IV - W skład grupy wychowawczej IV wchodzi 6 chłopców funkcjonujących na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczęszczają do następujących oddziałów szkolnych:
• Szkoła Podstawowa – 2
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 4
Grupa wychowawcza IV jest grupą zróżnicowaną pod względem wieku, niepełnosprawności intelektualnej, różnorodności charakterów oraz wszelkich umiejętności ogólnych, wynikających z różnych dysfunkcji. Chłopcy wykazują duże zaangażowanie w życie szkoły i grup wychowawczych. Grupa jest aktywna, chętnie uczestniczy w konkursach, wszelkich imprezach oraz uroczystościach okolicznościowych. Otwarta jest na kontakty z rówieśnikami. Wychowankowie przestrzegają zasady i normy obowiązujące w grupie i szkole. Wyróżniają się dużą kulturą osobistą i wysoką frekwencja na zajęciach. Chętnie wykonują powierzone im zadania, troszczą się o ład i porządek, mają poczucie poszanowania dobra wspólnego. Podczas zajęć wychowankowie rozwijają indywidualne zainteresowania i zdolności oraz pogłębiają wiadomości zdobyte w szkole. Praca opiekuńczo – wychowawcza w grupie polega na przygotowaniu do uczestnictwa w życiu szeroko rozumianym, to jest – rodzinnym, społecznym, kulturalnym i zawodowym. W procesie wychowania ukazywane są pozytywne wzorce postępowania, przybliżane są pojęcia dobra i zła, uczciwości, rzetelności w przyszłym, dorosłym życiu. Chłopcy uczestnicząc w zajęciach w grupie wychowawczej rozwijają swoje zainteresowania i zdolności/ muzyczne, artystyczne, plastyczne, sportowe itp./. W grupie panuje miła i przyjazna atmosfera.

Grupa wychowawcza nr V - W skład grupy wychowawczej V wchodzi 5 dziewczynek funkcjonujących na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Uczęszczają do następujących oddziałów szkolnych:
• Szkoła Podstawowa – 2
• Branżowa Szkoła I stopnia – 3
Wychowanki funkcjonują na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz umiarkowanym w przedziale wiekowym od 11 do 21 lat. Dziewczęta są sprawne ruchowo w stopniu dobrym. Komunikują się z otoczeniem za pomocą mowy w różnym stopniu rozwiniętej oraz gestów. Są samodzielne w czynnościach samoobsługowych, jednakże wymagają stałej kontroli wychowawcy oraz pomocy w wykonywanych czynnościach dnia codziennego. Wychowanki wymagają indywidualnej pomocy podczas zajęć dydaktycznych oraz różnorodnych wzmocnień. Dziewczęta są zdyscyplinowane, przestrzegają obowiązujących reguł i zasad panujących w grupach wychowawczych. Stosunek do kolegów, koleżanek, nauczycieli i wychowawców jest pozytywny. Ponadto grupa jest aktywna, chętnie uczestniczy we wszelkich konkursach, imprezach sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.

Grupa wychowawcza nr VI - W skład grupy wychowawczej VI wchodzą 4 dziewczynki, które funkcjonują na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Uczęszczają do następujących oddziałów szkolnych:
• Szkoła Podstawowa – 2
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 2
Wychowanki funkcjonują na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, umiarkowanym z niedosłuchem, umiarkowanym +autyzm, oraz autyzm + słabo słysząca. Przedział wiekowy dziewcząt 15 – 22 lata. Wychowanki są sprawne ruchowo w stopniu dobrym. Komunikują się z otoczeniem za pomocą mowy werbalnej i niewerbalnej. W znacznym stopniu są samodzielne w czynnościach samoobsługowych, jednakże wymagają stałej kontroli oraz pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego. Dziewczęta wymagają indywidualnego podejścia podczas zajęć dydaktycznych, oraz różnorodnych metody pracy. Wychowanki przestrzegają panujących zasad i reguł panujących w grupach wychowawczych. Podopieczne utrzymują odpowiednie relacje rówieśnicze, nie skracają dystansu w relacjach z nauczycielem/wychowawcą. Grupa zmotywowana chętnie uczestniczy w konkursach, imprezach kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.

Grupa wychowawcza nr VII - W skład grupy wychowawczej II wchodzi 3 chłopców funkcjonujących na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym w przedziale wiekowym od 11 do 18 lat. Uczęszczają do następujących oddziałów szkolnych:
• Szkoła Podstawowa – 3Galeria zdjęć

Opis pracy grup wychowawczych:


Grupy wychowawcze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą pracują od poniedziałku do piątku w systemie całodobowym.

Dzienny rozkład zajęć grup wychowawczych:
6.00-6.45 zajęcia poranne (pobudka, toaleta poranna, porządki)
6.45-7.40 śniadanie
7.40-7.50 zajęcia przygotowujące do zajęć szkolnych
7.50-8.00 wyjście na świetlicę, przekazanie wychowanków do szkoły
13.00-14.15 zajęcia świetlicowe
14.15-15.00 obiad
15.00-17.00 zajęcia w grupach ( zajęcia tematyczne, czytelnicze, komputerowe, siłownia, spacery, gry, zabawy, zajęcia wg. upodobań wychowanków)
16.00-17.00 zajęcia dydaktyczne gr. II
16.30-18.00 zajęcia dydaktyczne gr. III
17.30-18.30- zajęcia dydaktyczne gr. V
17.30-19.00 zajęcia dydaktyczne gr. I
17.30-19.00 zajęcia dydaktyczne gr. IV
17.00-17.30- toaleta wieczorna grupa II (kąpiel, porządki, przygotowanie odzieży)
18.00-18.30- toaleta wieczorna grupa III (kąpiel, porządki, przygotowanie odzieży)
19.00-19.30- toaleta wieczorna grupa V (kąpiel, porządki, przygotowanie odzieży)
19.30-20.00- toaleta wieczorna grupa IV (kąpiel, porządki, przygotowanie odzieży)
20.00-20.30- toaleta wieczorna grupa IV (kąpiel, porządki, przygotowanie odzieży)
18.30-19.00- kolacja grupa II, III, V
19.00-19.30 - kolacja grupa I, IV
20.00-21.30- zajęcia w grupach (zajęcia świetlicowe, zorganizowany czas wolny, oglądanie programów telewizyjnych, słuchanie muzyki)
21.30-22.00- przygotowanie do ciszy nocnej
22.00-6.00- cisza nocnaWychowawcy grup wychowawczych starają się aby pobyt w Ośrodku był dla wychowanków czasem nie tylko nauki ale i wypoczynku, starają się stworzyć domową atmosferę organizując święta, imieniny, urodziny wychowanków, różne uroczystości takie jak: Ostatki, Dzień Chłopaka, Wigilia, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka Walentynki i inne oraz konkursy, zabawy, wycieczki, majówki.